อบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มานุษยวิทยากับล้านนาคดีศึกษา” ระยะที่ 2

อบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มานุษยวิทยากับล้านนาคดีศึกษา” ระยะที่ 2
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มานุษยวิทยากับล้านนาคดีศึกษา” ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 โดยความร่วมมือระหว่างภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เป็นผู้กล่าวปาฐกถา เรื่อง มานุษยวิทยาทัศนา การศึกษาวัฒนธรรมยุคดิจิทัล" พร้อมด้วยคณะวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้นำเสนอโครงการ บรรยาย และนำเสนอข้อมูลโครงการด้านมานุษยวิทยาภายใต้โครงการดังกล่าว ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 31 สิงหาคม 2562 • การดู 2,088 ครั้ง
 
ย้อนกลับ