ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2558

ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2558
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชนบ้านแม่สาบ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนให้นักท่องเที่ยวและผู้มาร่วมงานได้ศึกษาวิถีชีวิตชาวไทลื้อ บ้านแม่สาบ ตามแผนดำเนินงานโครงการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนบ้านแม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งคำนึงถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีชาวไทลื้อชุมชนบ้านแม่สาบ ให้สอดคล้องไปตามการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมสมัยใหม่ได้ อีกทั้งเป็นการบูรณาการด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2558 • การดู 1,498 ครั้ง
 
ย้อนกลับ