มช. เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มช. เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะผู้แทนรับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำปี 2563 - 2564 และปี 2565 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัล เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567  ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำปี  2565 โดยพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำปี 2565 ประเภทงานอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและชุมชน ระดับดี จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. นั้น ได้ดำเนินการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่ยังคงหลงเหลืออยู่ โดยการย้ายจากที่ตั้งเดิมเพื่อมาอนุรักษ์ไว้ยังที่ตั้งปัจจุบัน ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ภายใต้การดูแล และกำกับของ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเน้นรูปแบบการอนุรักษ์ การจัดทำแบบสถาปัตยกรรม การซ่อมแซมด้วยเทคนิคฝีมือช่างด้วยวิธีดั้งเดิมโดยผู้เชี่ยวชาญ ภายในอาคารมีการจัดแสดงและสื่อความหมายด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงภูมิปัญญาเชิงช่าง นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ผ่านรูปแบบ workshop และเรียนรู้ผ่านองค์ความรู้ทั้งในรูปแบบ onsite และรูปแบบ online

 
เผยแพร่เมื่อ 20 มิถุนายน 2567 • การดู 138 ครั้ง
 
ย้อนกลับ