รับรางวัลรองชนะเลิศ IDEA Pitching ในงานสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567

รับรางวัลรองชนะเลิศ IDEA Pitching ในงานสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567
 

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี ขึ้นรับรางวัลรองชนะเลิศ IDEA Pitching ในงานสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบโล่ห์รางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี  จังหวัดเชียงราย

 

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี  นำทีมหัวข้อยุทธศาสตร์ Agenda 6 : การพัฒนาย่านสร้างสรรค์ (Creative District) และแบรนด์สร้างสรรค์ (Creative Branding) ขึ้นนำเสนอ IDEA Pitching  โครงการ Creative Lanna Festival 2024 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  อาจารย์ ดร.สุเมธ ยอดแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และนายพิทักษ์ ทนาบุตร นักจัดการงานทั่วไป สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์  ร่วมนำเสนอ IDEA Pitching ในงานสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ดังกล่าว

 

 

 
เผยแพร่เมื่อ 27 พฤษภาคม 2567 • การดู 111 ครั้ง
 
ย้อนกลับ