ประชุมถ่ายทอดนโยบายเพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

ประชุมถ่ายทอดนโยบายเพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์
 

          ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2567 โดยผู้บริหารและบุคลากรภายในส่วนงาน (ทุกระดับ) เข้าร่วมรับทราบและนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ จึงขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและเจ้าหนาที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด และผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี ทั้งก่อน ในขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบันและอนาคต เพื่อป้องกันการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรืออาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมทั้งส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงานโดยจัดให้มีกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส

              อนึ่ง ในกรณีที่จำเป็นต้องให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัลโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ จะปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ หากประสงค์จะแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดี สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพรหรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์แทน

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง 05 ประกาศ No Gift Policy (ภาษาไทย-อังกฤษ-โปสเตอร์).pdf

เผยแพร่เมื่อ 2 เมษายน 2567 • การดู 36 ครั้ง
 
ย้อนกลับ