สำนักฯ จัดกิจกรรม Knowledge Center Grooming มุ่งพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ สู่การรับรองมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ในระดับชาติ

สำนักฯ จัดกิจกรรม  Knowledge Center Grooming มุ่งพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ สู่การรับรองมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ในระดับชาติ
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ฺ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม  Knowledge Center Grooming มุ่งพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ สู่การรับรองมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ในระดับชาติ 

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center) ที่ได้มีการดำเนินการคัดเลือก พิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 แห่ง เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ได้รับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ เข้ารับการบ่มเพาะโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะเจาะจงในแต่ละด้าน เพื่อมุ่งไปสู่การได้รับรองมาตรฐานในระดับชาติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างและขยายผลทางพันธมิตรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ เเหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ อย่างยั่งยืน

ภายในกิจกรรมดังกล่าวมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การได้รับรองมาตรฐานพิพิธภัณฑ์โดยพิพิธภัณฑ์ที่เคยได้รับรองมาตรฐานจากเวที Museum Thailand Awards และ Thailand Tourism Awards จากพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไตลื้อบ้านใบบุญ รวมไปถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์ ที่ให้ความรู้ เเนวคิด ประสบการณ์ตรง พร้อมการนำเสนอไอเดียเเนวคิดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มาประยุกต์ใช้กับบริบทขององค์กร โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้ความรู้ ในรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์อย่างยั่งยืน โดยนางสาวอรช บุญ-หลง จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. ด้านการจัดการความรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ โดยนางฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) และ3. ด้านการสื่อความหมายและการสร้างประสบการณ์ด้วยสื่อสมัยใหม่ Discovery Museum โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยกร ปุสวิโร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี 

 
เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2567 • การดู 30 ครั้ง
 
ย้อนกลับ