พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงผู้เข้าร่วมโครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงผู้เข้าร่วมโครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center)
 

 

มช. ลงนามร่วมผลักดันพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ สู่การถอดบทเรียน บ่มเพาะให้ได้มาตรฐาน สร้างการยอมรับในระดับชาติ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหารจากคณะและส่วนงานต่างๆ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ได้เข้าร่วมโครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center) สำหรับการผลักดันพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ได้รับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ เข้ารับการบ่มเพาะโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะเจาะจงในแต่ละด้าน เพื่อมุ่งไปสู่การได้รับรองมาตรฐานในระดับชาติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างและขยายผลทางพันธมิตรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ เเหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ อย่างยั่งยืนต่อไป

 
เผยแพร่เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2567 • การดู 43 ครั้ง
 
ย้อนกลับ