นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่
(
No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
              สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้เห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ กิจกรรมที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ 1 ข้อที่ 1.1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
              ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ จึงขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและเจ้าหนาที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด และผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี ทั้งก่อน ในขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบันและอนาคต เพื่อป้องกันการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรืออาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมทั้งส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงานโดยจัดให้มีกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
              อนึ่ง ในกรณีที่จำเป็นต้องให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัลโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ จะปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ หากประสงค์จะแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดี สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพรหรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์แทน
              จึงประกาศมาเพื่อทราบ และให้ยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป
                          ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567
 
ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย  มหาเอก)
รองอธิการบดี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์
 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง 05 ประกาศ No Gift Policy (ภาษาไทย-อังกฤษ-โปสเตอร์).pdf

เผยแพร่เมื่อ 27 ธันวาคม 2566 • การดู 328 ครั้ง
 
ย้อนกลับ