มช .จัดพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565

มช .จัดพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565
 

 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2565   เชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อแวดวงศิลปวัฒนธรรมในภาคเหนือ มุ่งส่งเสริม  สนับสนุน ให้บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของผู้สืบสานวัฒนธรรมล้านนา  และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ได้รับรางวัล จำนวน 6 สาขา 

โดยพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565  จัดขึ้นภายในงานเทศกาลล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna Festival 2023) โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. ได้ดำเนินการคัดเลือกรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2552  จวบจนถึงปัจจุบัน มีผู้ที่ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนาแล้ว ทั้งสิ้น 67 ท่าน โดยคัดเลือกจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในด้านศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม  สนับสนุน ให้บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของผู้สืบสานวัฒนธรรมล้านนา  และเชิดชูเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคม  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว โดยรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 6 ท่าน ได้แก่

  1. สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

นายโกมล พานิชพันธ์ จังหวัดแพร่

  1. สาขาภาษาและวรรณกรรม

นายสนั่น ธรรมธิ จังหวัดเชียงใหม่

  1. สาขาทัศนศิลป์

นายพรชัย ใจมา จังหวัดเชียงใหม่

  1. สาขาศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญางานช่างพื้นบ้าน

นางบัวคลี่  ฟูวัน จังหวัดเชียงราย

  1. สาขาศิลปะการแสดงหรือการขับขานพื้นบ้าน

นายภานุทัต  อภิชนาธง จังหวัดเชียงใหม่

  1. สาขาสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมล้านนา

นายสุรศักดิ์ ป้อมทองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภายในพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565  มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานและเกียรติประวัติของผู้ได้รับรางวัลทั้ง 6 สาขา ภายในงานเทศกาลล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna Festival 2023) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 10.00 น. -21.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นภายใต้การดำเนินงานยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 3 ล้านนาสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เน้นเปิดพื้นที่ Creative District และแบรนด์สร้างสรรค์ Creative Branding และมีส่วนร่วมกับเทศกาลออกแบบเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ที่จัดขึ้นในช่วงเดียวกัน หวังเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันเชียงใหม่ สู่ศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมเทศกาลต่างๆ ควบคู่ไปกับการจัดเทศกาลงานอื่นๆที่จัดขึ้นในช่วงฤดูกาลของการท่องเที่ยว 

 

 
เผยแพร่เมื่อ 9 ธันวาคม 2566 • การดู 143 ครั้ง
 
ย้อนกลับ