โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา "เรือนเครื่องผูก"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา "เรือนเครื่องผูก" ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2566 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเรือนเครื่องผูก และการใช้ไม้ไผ่สร้างสรรค์งานทางสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ คำแก้ว และอาจารย์ภูมิ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ นอกจากนี้ ในส่วนของการฝึกปฏิบัติลงมือจริง ยังมีทีมสล่าทนันชัย บุญเทียม และคณะ ที่เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการสร้างเรือนไม้ไผ่ ซึ่งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มี 3 หัวข้อ ประกอบด้วย 1. โครงสร้างของเรือนและการจักตอกเพื่อเป็นวัสดุมัดยึด 2. งานหลังคากับพื้น 3. งานผนังกับส่วนตกแต่ง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 95 คน ได้แก่ นักศึกษาสาขาด้านสถาปัตยกรรม และนักศึกษาที่สนใจ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากที่มีการเรียนรู้เทคนิคในงานสถาปัตยกรรมเรือนเครื่องผูกและฝึกปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว  เรือนเครื่องผูกหลังนี้จะถูกจัดแสดงไว้ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างประโยชน์ทางการศึกษา การเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป

 
เผยแพร่เมื่อ 8 กันยายน 2566 • การดู 433 ครั้ง
 
ย้อนกลับ