พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ประจำปี 2565

พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ประจำปี 2565
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินงานโครงการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นสำนักฯ ประจำปี 2565 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ทั้งนี้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสำนักฯ ประจำปี 2565 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

     พนักงานมหาวิทยาลัยประจำดีเด่น 
     
1. นางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ 
     2. นายนนทกานต์ ยอดแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก

     พนักงานส่วนงานดีเด่น       
     1. นายปัญญา แก้วคำ ตำแหน่งพนักงานช่าง สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก 

 
เผยแพร่เมื่อ 15 กรกฎาคม 2566 • การดู 382 ครั้ง
 
ย้อนกลับ