พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) ครบรอบ 31 ปี (2 กรกฎาคม 2566)

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) ครบรอบ 31 ปี (2 กรกฎาคม 2566)
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเนื่องวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ครบรอบ 31 ปี (2 กรกฎาคม 2566) ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ เป็นประธานในพิธีฯ ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร) พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

 
เผยแพร่เมื่อ 14 กรกฎาคม 2566 • การดู 413 ครั้ง
 
ย้อนกลับ