กิจกรรม Happy Body : การจัดบรรยาย เรื่อง "การจัดการความเครียดจากการทำงาน"

กิจกรรม Happy Body : การจัดบรรยาย เรื่อง
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ได้จัดกิจกรรม Happy Body : การจัดบรรยาย เรื่อง "การจัดการความเครียดจากการทำงาน" ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในส่วนงานเกี่ยวกับการจัดการความเครียดในการทำงาน และเพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดี และลดความเครียดจากการทำงาน 

 
เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2566 • การดู 613 ครั้ง
 
ย้อนกลับ