ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Republic Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Republic Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
 

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) นำโดยนางสาววนิดา เชื้อคำฟู ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป รักษาการแทนเลขานุการสำนักฯ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักฯ ในการต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Republic Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร โดยสำนักฯ ได้นำเสนอแผนพัฒนาการดำเนินงานด้านล้านนาสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน (Creative Lanna Platform) ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) และหาแนวทางบูรณาการการใช้พื้นที่สร้างสรรค์ในอนาคต โดยกิจกรรมดังกล่าวมีขึ้น ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

 
เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2566 • การดู 585 ครั้ง
 
ย้อนกลับ