ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
 

อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการใช้พื้นที่สร้างสรรค์ อีกทั้งได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ CL Park ของพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาอีกด้วย

 
เผยแพร่เมื่อ 25 พฤษภาคม 2566 • การดู 634 ครั้ง
 
ย้อนกลับ