คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องตามเป้าหมายในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งนยืน (SDGs)

คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องตามเป้าหมายในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งนยืน (SDGs)
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ พร้อมบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่เข้าศึกษาดูงานทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องตามเป้าหมายในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และล้านนาสร้างสรรค์

 
เผยแพร่เมื่อ 9 พฤษภาคม 2566 • การดู 1,269 ครั้ง
 
ย้อนกลับ