พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง (สงกรานต์) ประจำปี 2566

พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง (สงกรานต์) ประจำปี 2566
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมในพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง (สงกรานต์) ประจำปี 2566 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบไป

 
เผยแพร่เมื่อ 1 พฤษภาคม 2566 • การดู 1,001 ครั้ง
 
ย้อนกลับ