นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช.

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช.
 

ACCL No Gift Policy

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy)

ซึ่งสอดรับนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 

ดังมีรายละเอียดดังแนบ

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศเจตนารมณ์.pdf

เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2566 • การดู 1,041 ครั้ง
 
ย้อนกลับ