ขอความร่วมมือผู้รับบริการร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขอความร่วมมือผู้รับบริการร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 

ขอความร่วมมือผู้รับบริการร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามเกณฑ์ CMU ITA ตามรายละเอียด QR Code ดังแนบ หรือสามารถตอบแบบสอบถามได้ที่ http://cmu.to/cmuitaeit2023 ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม -30 เมษายน 2566  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 053 943 629 ,097 919 4259

 
เผยแพร่เมื่อ 8 มีนาคม 2566 • การดู 589 ครั้ง
 
ย้อนกลับ