พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 27

พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา  ปีที่ 27
 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์จำลอง ดิษยวณิช อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนรองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 27 ที่จัดขึ้นโดย สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวสติปัฏฐาน4 ซึ่งเป็นข้อธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสติ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติทุกท่านได้รู้หลักการและวิธีการเจริญจิตภาวนา และสามารถนำสิ่งที่ได้จากการอบรมมาปรับประยุกต์ใช้ทั้งในการทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน  โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 23-30 ตุลาคม 2565 ณ สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 วัน ทั้งนี้โดยได้อาราธนา พระธรรมวชิรมุนี วิ.,รศ.ดร เป็นผู้ให้พระกรรมฐาน และอำนวยการฝึกอบรม รวมถึงมีการบรรยาย การปฏิบัติธรรม โดยสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และคำสอนที่จำเป็นในการดำรงชีวิตไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมอีกด้วย

 

 
เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2565 • การดู 622 ครั้ง
 
ย้อนกลับ