สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนผ่านหลักสูตร "การถ่ายภาพและการขายสินค้าหัตถกรรมทางออนไลน์"

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนผ่านหลักสูตร
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการในหลักสูตรการถ่ายภาพและการขายสินค้าหัตถกรรมทางออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้บริการในโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลลวงเหนือ ที่จัดขึ้นเพื่อให้ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตตำบลลวงเหนือ ได้ฝึกทักษะการถ่ายภาพและสามารถต่อยอดการขายสินค้าหัตถรรมทางออนไลน์ และยกระดับสินค้าให้สามารถขายได้ในช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายมากขึ้น โดยมีบุคลากรฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะในหัวข้อดังกล่าว ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 5 กันยายน 2565 • การดู 877 ครั้ง
 
ย้อนกลับ