การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2565 (20 พฤษภาคม 2565)

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2565 (20 พฤษภาคม 2565)
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยกรรมการอำนวยการประจำสำนักฯ ได้แก่ กรรมการอำนวยการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) และกรรมการอำนวยการ (ผู้บริหารสำนักฯ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก: ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) และพิจารณาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนหลัง: มีนาคม - กันยายน 2565) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 23 พฤษภาคม 2565 • การดู 568 ครั้ง
 
ย้อนกลับ