เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 ที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อร่วมทบทวนและแสวงหาแนวทางในการปรับเปลี่ยน การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย แผนในการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในเรื่อง “Digital Transformation” โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ในทอน บีช ตําบลสาคู อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
.

 
เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน 2565 • การดู 781 ครั้ง
 
ย้อนกลับ