กิจกรรม Happy Society : จิตอาสาการจัดทำหลุมปุ๋ยหมัก และถวายจตุปัจจัย ณ วัดผาลาด (ภายใต้โครงการ Happy CPAC: องค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

กิจกรรม Happy Society : จิตอาสาการจัดทำหลุมปุ๋ยหมัก และถวายจตุปัจจัย ณ วัดผาลาด (ภายใต้โครงการ Happy CPAC: องค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ได้ดำเนินงานกิจกรรม Happy Society : จิตอาสาการจัดทำหลุมปุ๋ยหมัก และถวายจตุปัจจัย ณ วัดผาลาด (ภายใต้โครงการ Happy CPAC: องค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาและบริการชุมชนที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับกิจกรรม "การจัดทำหลุมปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้ง" เป็นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และขยายขอบเขตพื้นที่ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการมุ่งสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) ของส่วนงาน เพื่อไปบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ได้แก่ วัดผาลาด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ยังได้ร่วมถวายจตุปัจจัยให้แก่พระสงฆ์ ณ วัดผาลาด ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 อีกด้วย

 
เผยแพร่เมื่อ 19 มีนาคม 2565 • การดู 832 ครั้ง
 
ย้อนกลับ