คลิปแนะนำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คลิปแนะนำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นส่วนงานภายใต้กำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม การบริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ของสำนักฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

วิสัยทัศน์ 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน

พันธกิจ

1. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และสร้างรากฐานสู่ล้านนาสร้างสรรค์อย่างมีอัตลักษณ์
2. บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
3. บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน

 

 
เผยแพร่เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2565 • การดู 1,464 ครั้ง
 
ย้อนกลับ