นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภายใต้โครงการพลเมืองไทย บนวิถีโลก กิจกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่น) เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภายใต้โครงการพลเมืองไทย บนวิถีโลก กิจกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่น) เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบูรณาการจัดทำโครงการพลเมืองไทยบนวิถีโลก กิจกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดฐานการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยฝึกลงมือปฏิบัติจำนวน 3 ฐาน ได้เเก่ 1) ฐานเรือนโบราณล้านนาในวิถีชีวิตของคนไทย 2) ฐานการเรียนรู้ทำของเล่น "โทรศัพท์จากเเก้วกระดาษ" 3) ฐานการเรียนรู้หุ่นเงา นิทานล้านนาเรื่อง "เเม่กาเผือก" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมวิทยากรจากพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ให้ความรู้ในแต่ละฐานกิจกรรม ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2565 • การดู 655 ครั้ง
 
ย้อนกลับ