โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (การสอนปักผ้าบนริบบิ้นให้แก่กลุ่มแม่บ้านตำบลลวงเหนือ)

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (การสอนปักผ้าบนริบบิ้นให้แก่กลุ่มแม่บ้านตำบลลวงเหนือ)
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง "การปักผ้าบนริบบิ้น" ให้แก่กลุ่มแม่บ้านตำบลลวงเหนือ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อให้สมาชิกในชุมชนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในอนาคตต่อไป

 
เผยแพร่เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2565 • การดู 1,203 ครั้ง
 
ย้อนกลับ