ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิด เพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย ประจำปี 2559

ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิด เพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย ประจำปี 2559
 

อาจารย์ ดร. วิถี พานิชพันธ์ กรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิด เพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย ประจำปี 2559 โดยหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นโดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการกระทรวงฯ ที่รับราชการมายาวนาน และได้เรียนรู้กิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อเป็นทางเลือกในการดำเนินชีวิตในภายหน้า โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรซึ่งได้แก่ อดีตเอคอัครราชทูต อัครราชทูต ข้าราชการกระทรวงฯ และคู่สมรส จำนวน30 คน ในวันที่ 11 มกราคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 11 มกราคม 2559 • การดู 1,175 ครั้ง
 
ย้อนกลับ