ต้อนรับนักเรียนวัดช่างเคี่ยนที่เข้าร่วมโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย

 ต้อนรับนักเรียนวัดช่างเคี่ยนที่เข้าร่วมโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับพร้อมรับมอบของที่ระลึกจากตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ที่นำนักเรียนจากโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว "อบรมมัคคุเทศก์น้อย" โดยได้เรียนรู้แหล่งสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ประวัติพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์น้อยจากสถานที่จริง และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนและเยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และต่อยอดอาชีพได้ในอนาคต ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
 
เผยแพร่เมื่อ 24 ธันวาคม 2558 • การดู 1,081 ครั้ง
 
ย้อนกลับ