บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่จังหวัดลำพูน และปรึกษาหารือกับเทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน เพื่อหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือในการจัดนิทรรศการวิถีชีวิตของไทลื้อในอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ

บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่จังหวัดลำพูน และปรึกษาหารือกับเทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน เพื่อหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือในการจัดนิทรรศการวิถีชีวิตของไทลื้อในอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ
 

ผู้บริหารและบุคลากรในฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลในจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งร่วมประชุมปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่กองการศึกษาและกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เพื่อหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือด้านการจัดนิทรรศการวิถีชีวิตของไทลื้อในอาคารพิพิธภัณฑ์ที่สร้างจำลองมาจากเรือนไทลื้อ (หม่อนตุด) พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน ทั้งนี้ ได้พบปะกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตข้าวแคบและน้ำถุ้ง ซึ่งเป็นสินค้าหลักที่สำคัญของชาวไทลื้อบ้านธิ จังหวัดลำพูน เพื่อวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชนในอนาคต

 
เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2563 • การดู 1,241 ครั้ง
 
ย้อนกลับ