การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2563

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2563
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2563 เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินโครงการของสำนักฯที่ช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำนักฯ โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 
เผยแพร่เมื่อ 29 กรกฎาคม 2563 • การดู 829 ครั้ง
 
ย้อนกลับ