AFCP Grant Ceremony: December 18, 2019

AFCP Grant Ceremony: December 18, 2019
 
 

โครงการกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (AFCP) มอบทุนสนับสนุนจำนวน 150,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯให้แก่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่ออนุรักษ์เรือนโบราณล้านนาในเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนายฌอน โอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ เป็นผู้มอบทุนสนับสนุนจำนวน 150,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯให้แก่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่ออนุรักษ์เรือนโบราณล้านนาในเชียงใหม่ โดยมีนายชูชีพ พงษ์ชัย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการโครงการและผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบทุนดังกล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการโครงการและผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. กล่าวว่าโครงการการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมล้านนาโบราณในเชียงใหม่ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีระยะการดำเนินโครงการแบ่งเป็น2ช่วงระยะเวลารวมทั้งสิ้น 2ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ2562-2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ ซ่อมแซม สำรวจและจัดทำรูปแบบรายการโครงสร้างของสภาพเรือนโบราณ โดยผู้เชี่ยวชาญ โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของเรือนล้านนาเป็นเรือนไม้ที่มีอายุกว่าร้อยปี ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาและผู้เยี่ยมชมได้เรียนและรู้จักการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา จากสถานที่จริง และจากพื้นที่ดำเนินการจริง มีการเก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูล ประกอบไปด้วยภูมิปัญญาของช่างกับการซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนากับการอนุรักษ์ ผ่านการเผยแพร่ฐานข้อมูลในรูปแบบสื่อดิจิทัล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตมณี ที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยกลุ่มช่างไม้จากเรือนไม้ล้านนา อาจารย์จากวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี และทีมเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เรือนฯร่วมเป็นคณะทำงานดำเนินโครงการดังกล่าว

 
เผยแพร่เมื่อ 20 เมษายน 2563 • การดู 1,358 ครั้ง
 
ย้อนกลับ