ภูมิปัญญาเชิงช่างกับการอนุรักษ์ (AFCP) 2019

วีดิทัศน์ “ถอดบทเรียนการซ่อมแซมสู่แม่แบบการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา"