ข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การจัดซื้อจัดจ้าง (o8 - o11)
o8. รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o9. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • o10. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • o11. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (o12 - o15)
 • o12. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • o13. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • o14. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  o15. การขับเคลื่อนจริยธรรม
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (o16 - o18)
 • o16. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • o17. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • o18. ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (o19)
 • o19. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • นโยบาย No Gift Policy (o20 - o23)
 • o20. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • o21. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • o22. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy (การรับของขวัญและของกำนัล)
 • o23. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (o24 - o25)
 • o24. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 • o25. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • แผนป้องกันการทุจริต (o26 - o27)
  o26. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • o27. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน (o28 - o29)
 • o28. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (มีจุดมุ่งหมายให้ทุกส่วนงานได้ทบทวนคะแนน CMU-ITA ปีที่ผ่านมา เพื่อหาช่องว่างในการพัฒนา และกำหนดแนวทางยกระดับส่วนงานให้ดียิ่งขึ้น
 • o29. รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน
 •