ข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การจัดซื้อจัดจ้าง (o8 - o11)
 • o8. รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไฟล์ Excel)
  รายการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไฟล์ .pdf)
 • o9. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • o10. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไฟล์ Excel)
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไฟล์ .pdf)
 • o11. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไฟล์ Excel)
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไฟล์ .pdf)
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (o12 - o15)
  o12. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o13. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • o14. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้บริหารแและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2566
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา
 • o15. การขับเคลื่อนจริยธรรม
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนด้านจริยธรรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์
  แนวปฏิบัติ Do's and Dont's สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์
  โครงการอบรมจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ในวันที่ 19 เมษายน 2567)
 •