ข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การดำเนินงาน (o11 - o13)
 • o11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) สำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • o12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2)
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1)
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2)
  รายงานผลการตรวจสอบภายในสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 3)
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 4)
 • o13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานประจำปี 2565 ของสำนักฯ
  รายงานประจำปี 2566 ของสำนักฯ
 • การให้บริการ (o15 - o18)
  o15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • o16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1)
  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2)
 • o17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  สรุปผลประเมินโครงการส่งเสริมการตลาดเเละสร้างความผูกพันแก่ลูกค้า (ปีงบ 2565)
  สรุปผลประเมินกิจกรรมรับน้องท่องเมือง (ปีงบ 2565)
  สรุปผลประเมินโครงการมอบรางวัลภูมแผ่นดินปิ่นล้านนา มช. ประจำปี 2565 (ปีงบ 2565)
  สรุปผลประเมินโครงการฝึกปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (ปีงบ 2565)
  สรุปผลประเมินโครงการศิลปวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ (ปีงบ 2565)
  สรุปผลประเมินโครงการวันพิพิธภัณฑ์ไทย (ปีงบ 2565)
  รายงานสรุปผลความพึงพอใจในการรับบริการจากสำนักฯ ปีงบ 2565
 • o18. E–Service
  ระบบการขอใช้พื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักฯ
  ระบบการขอใช้ห้องประชุมสำนักฯ
 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (o19 - o22)
  o19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  o20. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • o21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม)
  รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พฤศจิกายน)
  รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ธันวาคม)
  รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (มกราคม)
  รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กุมภาพันธ์)
  รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (มีนาคม)
 • o22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (o23 - o26)
  o23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • o24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2)
  รายงานผลโครงการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • o25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  หลักเกณฑ์การบรรจุ/การจ้าง/การย้าย/การตัดโอน/การลาออก
  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 • o26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี