ดอกสัก

หน่วยงาน - งานบริหารทั่วไป


บุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  มาตราการกำหนดตำแหน่ง
  02 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหัวหน้างาน - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  01 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเลขานุการส่วนงาน - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  12 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  11 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานช่าง - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  10 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  09 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักช่างศิลป์ - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  08 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  07 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  06 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งงานด้านพัสดุ - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  05 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งงานด้านบริหารงานบุคคล - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  04 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักการเงินและบัญชี - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  03 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  หลักเกณฑ์การบรรจุ การจ้าง การย้าย การตัดโอน การลาออก
  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อ และเพิ่มค่าจ้าง พนักงานส่วนงาน - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จากเงินรายได้ของส่วนงาน (เพิ่มเติม) - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  หลักเกณฑ์ และวิธีคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  ผังขั้นตอนการเปลี่ยนตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  สมรรถนะ - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  ระดับสมรรถนะ - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  ประกาศ มช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน เพื่อการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพฯ ที่มีวาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2557 - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  ประกาศ มช. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ. 2561 - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  ประกาศ มช. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  ประกาศ มช. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  ประกาศ มช. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ. 2559 - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  ประกาศ มช. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  ประกาศ มช. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  ประกาศ มช. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายปฏิบัติการ (กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น) - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายปฏิบัติการ (กลุ่มบริหารจัดการระดับกลาง) - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  แบบประเมินการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของตำแหน่ง - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  แบบข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลการบริหาร - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  คำนิยามรายการประเมินสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสายปฏิบัติการที่มีวาระการดำรงตำแหน่ง - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  คำนิยามรายการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน การอุทธรณ์ และกระบวนการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 - 1 กุมภาพันธ์ 2565
  ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2556 - 1 กุมภาพันธ์ 2565
 • รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • |