ดอกสัก

ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร


 
ปณิธาน

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์ที่จะเป็นศูนย์กลางที่มีชีวิตชีวาของกิจกรรมทางด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

วิสัยทัศน์

 เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญาล้านนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนาร่วมสมัย เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน

พันธกิจ

1) ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสร้างอัตลักษณ์ล้านนาร่วมสมัย และสากล
2) สร้างองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัย และบริการวิชาการ บนฐานวัฒนธรรมล้านนาและการสร้างสรรค์แก่สังคมและชุมชน
3) ส่งเสริมความเป็นศูนย์กลาง และการยอมรับย่านล้านนาสร้างสรรค์
4) สร้างคุณค่า มูลค่าเพิ่ม ให้กับอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อความยั่งยืน

วัฒนธรรมองค์กร

“คิดอย่างสร้างสรรค์ รักในงานอย่างลึกซึ้ง อยู่อย่างชื่นชอบ ดำรงตนเป็นแบบฉบับ”