ดอกสัก

ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร


 
ปณิธาน

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์ที่จะเป็นศูนย์กลางที่มีชีวิตชีวาของกิจกรรมทางด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

วิสัยทัศน์

 เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญาล้านนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนาร่วมสมัย เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน

พันธกิจ

1) ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสร้างอัตลักษณ์ล้านนาร่วมสมัย และสากล
2) สร้างองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัย และบริการวิชาการ บนฐานวัฒนธรรมล้านนาและการสร้างสรรค์แก่สังคมและชุมชน
3) ส่งเสริมความเป็นศูนย์กลาง และการยอมรับย่านล้านนาสร้างสรรค์
4) สร้างคุณค่า มูลค่าเพิ่ม ให้กับอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อความยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร

ค่านิยม “ACCL-ECMU” ได้แก่
A–Agility: ทำงานคล่องแคล่ว ว่องไว ปรับตัวทันสถานการณ์
C–Creativity: คิดอย่างสร้างสรรค์ สร้างผลงานด้วยนวัตกรรม
C–Competency: พัฒนาสมรรถนะองค์กรให้สอดรับกับภารกิจใหม่
L–Learning: เรียนรู้และพัฒนาทักษะให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้
E–Excellence: มุ่งเน้นประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อคุณภาพที่เป็นเลิศ
C–Community Engagement: มุ่งเน้นลูกค้า และรับผิดชอบต่อสังคม
M- Morality: ยึดหลักธรรมาภิบาล เชิดชูคุณธรรม และมีจิตสาธารณะ
U–Unity: มีน้ำใจ แบ่งปัน ทำงานเป็นทีม