ดอกสัก

บุคลากร

นางสาววนิดา เชื้อคำฟู
นางสาววนิดา เชื้อคำฟู
รักษาการแทนเลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์
โทรศัพท์: 053 943 635
อีเมล์: wanida.ch@cmu.ac.th
นางสาววนิดา เชื้อคำฟู
นางสาววนิดา เชื้อคำฟู
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
รักษาการแทนเลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

โทรศัพท์: 053 943 635
อีเมล์: wanida.ch@cmu.ac.th
นางรพีพรรณ ศรีทะ
นางรพีพรรณ ศรีทะ
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์: 053 943 624
อีเมล์: rapipan.s@cmu.ac.th
นางสาวชนาภา คำวงค์
นางสาวชนาภา คำวงค์
นักการเงินและบัญชี
โทรศัพท์: 053 943 634
อีเมล์: saowanee.k@cmu.ac.th
นายกิตติพันธ์ ไชยยาติ๊บ
นายกิตติพันธ์ ไชยยาติ๊บ
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์: 053 943 633
อีเมล์: kittiphan.c@cmu.ac.th
นางสาวกฤษณา พุ่มเล็ก
นางสาวกฤษณา พุ่มเล็ก
นักจัดการงานทั่วไป
อีเมล์: krissana.p@cmu.ac.th
นายนนทกานต์ ยอดแก้ว
นายนนทกานต์ ยอดแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 053 943 636
อีเมล์: nonthakan.yo@cmu.ac.th
นายปัญญา แก้วคำ
นายปัญญา แก้วคำ
พนักงานช่าง
โทรศัพท์: 053 943 624
อีเมล์: panya.k@cmu.ac.th
นายสนอง คำบุญปั๋น
นายสนอง คำบุญปั๋น
พนักงานบริการทั่วไป
โทรศัพท์: 053 943 624
อีเมล์: Sanong.k@cmu.ac.th
นางสาวจุฑามาศ ถนัดกิจ
นางสาวจุฑามาศ ถนัดกิจ
พนักงานบริการทั่วไป
โทรศัพท์: 053 943 624
อีเมล์: Juthamas.k@cmu.ac.th
นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ
โทรศัพท์: 053 943 629
อีเมล์: santtasana.p@cmu.ac.th
นางสาววาสนา  มาวงค์
นางสาววาสนา มาวงค์
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์: 053 94 3625
อีเมล์: wassana.mawong@cmu.ac.th
นายต่อพงษ์ เสมอใจ
นายต่อพงษ์ เสมอใจ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์
โทรศัพท์: 053 943 638
อีเมล์: torpong.samerjai@cmu.ac.th
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์: 053 943 637
อีเมล์: thapanee.kr@cmu.ac.th
นางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์
นางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์: 053 943 637
อีเมล์: chutiima.pommavut@cmu.ac.th
นายสุขธรรม โนบาง
นายสุขธรรม โนบาง
นักช่างศิลป์
โทรศัพท์: 053 943 632
อีเมล์: sukthum.n@cmu.ac.th
ดร.นิเวศน์ พูนสุขเจริญ
ดร.นิเวศน์ พูนสุขเจริญ
ผู้เชี่ยวชาญ
อีเมล์: nivej.p@cmu.ac.th
ดร.อภิรดี เตชะศิริวรรณ
ดร.อภิรดี เตชะศิริวรรณ
นักเอกสารสนเทศ
อีเมล์: apirdee.t@cmu.ac.th
นายพิทักษ์ ทนาบุตร
นายพิทักษ์ ทนาบุตร
นักจัดการงานทั่วไป
อีเมล์: pitak.t@cmu.ac.th
นางสาวปรียาลักษณ์ ใจสัตย์
นางสาวปรียาลักษณ์ ใจสัตย์
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์: 053 943 626
อีเมล์: preeyaluk.jaisat@cmu.ac.th
นายศิวานิช กมลโรจน์
นายศิวานิช กมลโรจน์
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์: 053 943 637
อีเมล์: siwanis.k@cmu.ac.th