ดอกสัก

คณะกรรมการบริหาร


ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร. เอกชัย มหาเอก
ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร. เอกชัย มหาเอก
รองอธิการบดี
ประธานกรรมการ

โทรศัพท์: 053 943 621
อีเมล์: ekkachai.m@cmu.ac.th
นายต่อพงษ์ เสมอใจ
นายต่อพงษ์ เสมอใจ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์
กรรมการ

โทรศัพท์: 053 943 638
อีเมล์: torpong.samerjai@cmu.ac.th
นางสาววนิดา เชื้อคำฟู
นางสาววนิดา เชื้อคำฟู
รักษาการแทนเลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์
เลขานุการ

โทรศัพท์: 053 943 635
อีเมล์: wanida.ch@cmu.ac.th