ดอกสัก

ทำเนียบผู้บริหาร


อาจารย์ ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร
อาจารย์ ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร
หัวหน้าโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (กรกฎาคม 2528 - 1 กรกฎาคม 2536)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต พุทธวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต พุทธวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (2 กรกฎาคม 2536 - 9 กุมภาพันธ์ 2537)
ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รุ่งเรืองศรี
ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รุ่งเรืองศรี
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (7 กุมภาพันธ์ 2537 - 6 กุมภาพันธ์ 2545)
รองศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร
รองศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (7 กุมภาพันธ์ 2545 - 6 กุมภาพันธ์ 2549)
อาจารย์อำนวย กันทะอินทร์
อาจารย์อำนวย กันทะอินทร์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (7 กุมภาพันธ์ 2549 - 6 กุมภาพันธ์ 2553)
รองศาสตราจารย์อำนาจ อยู่สุข
รองศาสตราจารย์อำนาจ อยู่สุข
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (7 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2553)
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (16 กรกฎาคม - 29 ตุลาคม 2553)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (1 เมษายน - 15 กรกฎาคม 2553)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (30 ตุลาคม 2553 - 7 พฤศจิกายน 2555)
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (8 พฤศจิกายน 2555 - 9 พฤศจิกายน 2559)
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (10 พฤศจิกายน 2559 - 26 สิงหาคม 2561)
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (27 สิงหาคม 2561 - 24 กรกฎาคม 2565)
ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร. เอกชัย มหาเอก
ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร. เอกชัย มหาเอก
รองอธิการบดี
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (25 กรกฎาคม 2565 - ปัจจุบัน)

โทรศัพท์: 053-943-621
อีเมล์: ekkachai.m@cmu.ac.th