ดอกสัก

คณะกรรมการอำนวยการ


ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร. เอกชัย มหาเอก
ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร. เอกชัย มหาเอก
รองอธิการบดี
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์
ประธานคณะกรรมการ

โทรศัพท์: 053-943-621
อีเมล์: ekkachai.m@cmu.ac.th
อาจารย์จุลทัศน์  กิติบุตร
อาจารย์จุลทัศน์ กิติบุตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์นคร พงษ์น้อย
อาจารย์นคร พงษ์น้อย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์วิถี พานิชพันธ์
อาจารย์วิถี พานิชพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ